Bezoek DigiPACCT

Veilig werken

Voelt iedereen zich veilig in de werkomgeving?

• Verplichte verzekeringen voor werknemers, stagiairs en vrijwilligers

• Veilige werkomgeving (arbo richtlijnen)

• Protocol voor ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen

• Vertrouwenspersoon

• Gebruik zelfinspectietool van ministerie van SZW

Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag. De Arbo- en de Arbeidstijdenwet leggen de werkgever verplichtingen op om de werknemers te beschermen met het oog op veilig en gezond werken. De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld. Als werknemer moet je zelf ook op de hoogte zijn van mogelijke risico’s bij jou op de werkvloer en de maatregelen kennen die ertegen genomen kunnen worden. Inventariseer en bespreek mogelijke risico’s. Als opdrachtnemer ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als zelfstandige krijg je ook met bovengenoemde wetten te maken, wanneer er vrijwilligers (vrienden!), stagiairs of meer in het algemeen personen onder jouw gezag werken: in dat geval heb je dezelfde verplichtingen als een werkgever voor wat betreft de Arbowet.

Mores online is het onafhankelijk meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector.

Kijk ook op het Arboportaal van Rijksoverheid.

Werkgevers kunnen ook kijken op de website van uwv voor informatie over bijvoorbeeld verzekeringen.

Kijk voor verzekeringen op de website Beroepkunstenaar.