Disclaimer

Kunsten ’92 is de penvoerder van de Fair Practice Code (https://fairpracticecode.nl)

Kunsten ’92 besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van de website, maar toch kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet actueel, niet volledig of onjuist is.

Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website kunnen Kunsten ’92 niet worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Kunsten ’92 doen ontstaan. Kunsten ’92 heeft in veel gevallen niet de auteursrechten (of andere intellectuele eigendomsrechten) op het materiaal dat op de website wordt gepubliceerd. Meestal is dit materiaal aangeleverd door derden. Deze derden hebben Kunsten ’92 verzekerd dat de rechthebbenden toestemming hebben gegeven voor het gebruik op de website (onder de betreffende voorwaarden en de bijbehorende licentie/codering). Kunsten ’92 kan echter niet garanderen dat dit altijd daadwerkelijk het geval is.

Als u van mening bent dat een publicatie op de website uw rechten schendt, kunt u dit melden via fairpracticecode@kunsten92.nl. Indien u anderszins ongeoorloofde informatie aantreft zoals content die in strijd is met de privacy, de fatsoensnormen of goede smaak of in het algemeen met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling, verzoekt Kunsten ’92 hiervan melding te maken via fairpracticecode@kunsten92.nl.

Kunsten ’92 zal zo snel mogelijk reageren op de melding van een klacht en in elk geval binnen 10 dagen. Als de klacht evident terecht is, zal Kunsten ’92 er op toezien dat de betreffende content zo snel mogelijk wordt verwijderd. Als een klacht onterecht is, ontvangt u hiervan bericht. Mocht Kunsten ’92 redelijke twijfel hebben ten aanzien van een klacht dan wordt deze afgewezen.