Ongewenste omgangsvormen

Met de Fair Practice Code onderzoeken we hoe we samen willen werken. Als omgangsvormen ongewenst zijn, moeten die worden tegengegaan en bespreekbaar gemaakt worden. Daartoe is het Meldpunt ongewenste omgangsvormen podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea opgericht. Dit meldpunt MORES  geeft adviezen hoe je ongewenste omgangsvormen aan de orde brengt en wat je als organisatie kan doen.

Het meldpunt wordt bemenst door twee vaste vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. De melder kan zelf kiezen met wie hij/zij wil spreken. Beide vertrouwenspersonen hebben een gekwalificeerde achterwacht, zodat altijd iemand beschikbaar is om melders te woord te staan.

Het meldpunt, de vertrouwenspersonen en anderen die onder verantwoordelijkheid van het meldpunt en bureau De Vertrouwenspersoon bij de werkzaamheden betrokken zijn, verplichten zich uiteraard tot geheimhouding van alle informatie die zij ontvangen, behalve in het uitzonderlijke geval waarin een wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

Op de website van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een test of je als werkgever wel voldoende onderneemt als het om pesten, seksuele intimidatie en discriminatie gaat.

De meeste brancheverenigingen in de culturele sector en creatieve industrie hebben het bespreekbaar maken en tegengaan van ongewenste omgangsvormen hoog op de agenda staan.

Het blijft een taak van ons allemaal om ongewenst wangedrag direct af te keuren. Of het nu om een president, kunstenaar of een tv-presentator gaat. - Tinkebell, NRC Handelsblad 6 november 2020

Direct aan de slag met de Fair Practice Code

Begin vandaag met onze tools of workshops