Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Vertrouwen

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Naar vraag
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van je werkgever dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Heb jij genoeg vertrouwen in je werkgever dat de best mogelijke arbeidsvoorwaarden gecreëerd worden?
Ja
Nee

Vraag van

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

Als werknemer is het goed om de inhoud van de code te kennen en te weten of jouw organisatie die naleeft. Mocht je problemen rond governance tegenkomen, dan kun je die aankaarten.

Wat weet jij over de Governance Code Cultuur? 

De culturele organisatie waar je werkt moeten in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe zij de code toepassen.

Naar vraag
Laat de organisatie waar je werkt actief zien wat er gedaan wordt aan naleving van deze code?
Ja
Nee

Vraag van

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op.. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Wat versta jij onder diversiteit en inclusiviteit?

Bekijk deze video. 

Scan inclusiviteit
Deze scan is ontwikkeld voor organisaties. Je kan er punten uit halen om via jouw werk diversiteit en inclusiviteit te bevorderen.

Naar vraag
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Vraag van

Transparantie in financiën / Toezicht

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt. Bijvoorbeeld met een transparantie begroting en kostenverantwoording.

Wat is er nodig voor een transparante begroting en kostenverantwoording?

In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken om openheid in de sector te stimuleren.

Je kunt als werknemer openheid in de sector stimuleren door de organisatie waar je werkt transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) niet in lijn zijn met de Fair Practice Code. Gegevens over de financiën en prestaties de instelling waar je werkt biedt belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Naar vraag
Maakt de organisatie waar je werkt op dit moment transparante financiële verantwoordingen in lijn met bovenstaande informatie?
Ja
Nee

Vraag van

Gesprekken over Fair Practice / Vertrouwen

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat werkgevers en werknemers doorlopend uitwisselen wat goed werkgeverschap en goed werknemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

Weet je waar je op moet letten bij zo’n gesprek? 

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als werknemer handvatten om het gesprek aan te gaan met je werkgever, maar ook met opdrachtnemers waar je mee te maken krijgt. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op jouw situatie van toepassing zijn en die je wil bespreken.  

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.  

Gesprek met je werkgever
Als werknemer is het goed om regelmatig met je werkgever te bespreken hoe het gaat. Een jaarlijks functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. Een goed moment om het te hebben over fair practice.

Evaluatie
Werk je samen met opdrachtnemers? De afronding van een opdracht creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. (lees de extra toelichting)

Naar vraag
Voer jij op dit moment jaarlijks een gesprek over fair practice met je werkgever?
Ja
Nee

Vraag van

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat je je huidige vak niet je hele werkende leven kan blijven uitoefenen. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.

In hoeverre denk je na over je professionele ontwikkeling?

Zelfreflectie
Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Naar vraag
Volg je op dit moment bij- en/of nascholing aansluitend op jouw professionaliseringswensen?
Ja
Nee

Vraag van

Veilig en gezond werken / Vertrouwen

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.  

Als werknemer is je werkgever in eerste plaats verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. In hoeverre ben je op de hoogte van mogelijke risico’s bij jou op de werkvloer en ken je de maatregelen die ertegen genomen kunnen worden?

Inventariseer en bespreek mogelijke risico’s
Het is belangrijk om zelf na te gaan tegen welke risico’s je aan kunt lopen. Wat komt in jouw beroep veel voor en wat kun je doen om je lichaam en geest in conditie te houden? Als je risico’s vermoedt, bespreek deze dan direct met je werkgever.  

Volg organisaties die zich op gezondheid en jouw beroep richten
Zij kennen de laatste ontwikkelingen op het gebied van preventie en het optimaliseren van je prestaties op een gezonde manier.

Doe de zelftest
De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers, maar ook als werknemer kun je er voorbeelden uit halen die op jouw functie van toepassing zijn.

Naar vraag
Worden er op dit moment voldoende maatregelen genomen zodat jij onder veilige en gezonde omstandigheden kunt werken?
Ja
Nee

Vraag van

Auteursrechten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Afhankelijk van je functie kan je als werknemer als maker, uitvoerend kunstenaar of als gebruiker te maken krijgen met auteursrecht. Weet jij hoe in jouw geval de auteursrechten zijn geregeld en welke verplichtingen je hebt als je iemands foto, tekst of muziek wil gebruiken?

Uitzondering: de werkgever als maker
Normaal gesproken krijgt een maker van een oorspronkelijk werk automatisch het auteursrecht op dat werk. En als uitvoerend kunstenaar (bijvoorbeeld een zanger) kan je aanspraak maken op zogeheten naburige rechten. Er geldt echter een belangrijk uitzondering als het werk in dienstverband is gemaakt. In dat geval liggen de auteursrechten automatisch bij de werkgever.

Wil je het werk van een ander gebruiken?
Als werknemer kan het goed voorkomen dat je een keer het werk van een maker wilt gebruiken. Weet je dan welke verplichtingen jij en je werkgever hebben?

Wat te doen in het geval van een geschil?
Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.

Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten, lanceerde 10 oktober 2019 twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”.

Naar vraag
Zorg jij ervoor dat de rechthebbende betaald wordt wanneer je het werk van iemand anders gebruikt en zijn de auteursrechten van je eigen werk goed geregeld?
Ja
Nee

Vraag van

Bescherming tegen arbeidsriscio's

Tijdens je werkende leven krijg je te maken met een aantal risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast heb je voldoende inkomen nodig als je te oud bent om te werken. Werknemers zijn voor de meeste van deze zaken automatisch verzekerd.

Wat weet jij van de volgende verzekeringen?

Werknemersverzekeringen
Deze verzekeren je van inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en na ontslag. Werknemers zijn er verplicht voor verzekerd (regelt je werkgever). Iedere ingezetene van Nederland vanaf 18 jaar is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Pensioenvoorziening
Een pensioenregeling is een soort verzekering voor arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Door nu voldoende te sparen, zorg je voor inkomen als je te oud bent om te werken. Bij de meeste werkgevers bouwt de werknemer een pensioen op. Hiervoor wordt maandelijks premie afgedragen door werknemer en werkgever. Check jouw pensioenregeling bij je werkgever. 

Heb je geen pensioenregeling via je werkgever? Dan moet je zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijg je vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering.

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, loop je dan risico’s die je ongewenst vindt?
Ja
Nee

Vraag van

Eerlijke vergoeding

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Je kunt hierover afspraken maken met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Soms is er (nog) geen cao beschikbaar en moet je zelf een salaris bepalen, mogelijk met behulp van een vergelijkbare cao.  

Hoe bepaal je hoeveel je verdient?

Zoek in afgesloten cao’s binnen de culturele en creatieve per sector en subsector de cao die op jouw functie van toepassing is en bepaal je salaris. Als er voor jouw functie geen cao is, kan het behulpzaam zijn om je salaris te bepalen aan de hand van een vergelijkbare functie uit een andere cao. (lees de extra toelichting)

Leg afspraken vast
De afspraken die je samen met je opdrachtgever maakt, leg je vast in een arbeidscontract.

Naar vraag
Ontvang je op dit moment een eerlijke vergoeding en zijn de afspraken vastgelegd?
Ja
Nee