Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Toelichting

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Naar vraag
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van financiers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Geef jij genoeg vertrouwen aan je medewerkers door de best mogelijke arbeidsvoorwaarden te creëren?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.  

Als je werkgever bent bij een culturele instelling dan is de Governance Code Cultuur ook op jou van toepassing.

Wat weet jij over de Governance Code Cultuur?
Als werkgever van een culturele organisatie moet je in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe je de code toepast. Pas je de code op dit moment actief toe?  

Naar vraag
Pas je de code op dit moment actief toe?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Wat versta jij onder diversiteit en inclusiviteit?

Bekijk deze video.

Scan inclusiviteit
Deze scan is ontwikkeld voor organisaties, haal er punten uit om via jouw organisatie diversiteit en inclusiviteit te bevorderen.

Naar vraag
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

Je kunt als werkgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) niet in lijn zijn met de Fair Practice Code. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector. 

Wat is er nodig voor een transparante begroting en kostenverantwoording?

In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken om openheid in de sector te stimuleren. Wat zou je kunnen toevoegen?

Je kunt als werknemer openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Naar vraag
Stel jij op dit moment transparante financiële verantwoordingen op die je ook deelt met direct betrokkenen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat werkgevers en werknemers doorlopend uitwisselen wat goed werkgeverschap en goed werknemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

Weet je waar je op moet letten bij zo’n gesprek?

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als werkgever handvatten om het gesprek aan te gaan met de werkenden in jouw organisatie. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op jouw organisatie van toepassing zijn.  

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgeners. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.   

Voer regelmatig gesprekken met werkenden
Een (jaarlijks) functionerings- en beoordelingsgesprek met werknemers en vrijwilligers of een evaluatiegesprek na afloop van een stage zijn goede momenten om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat in de toekomst misschien beter kan. Het is een goede gelegenheid om het nog eens over fair practice te hebben. (lees de extra toelichting)

Naar vraag
Voer jij op dit moment in ieder geval jaarlijks een gesprek waarin fair practice met de werkenden in jouw organisatie?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. De kans dat je ook als werkgever te maken krijgt met nieuwe disciplines, nieuwe creatieve professionals en andere sectoren is groot. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden en die van al je medewerkers, stagiairs en vrijwilligers te blijven ontwikkelen.

In hoeverre denk je na over je eigen professionele ontwikkeling en die van de werkenden in jouw organisatie?

Zelfreflectie
Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Naar vraag
Volg je op dit moment voor jezelf bij- en/of nascholing aansluitend op jouw professionaliseringswensen? En biedt je ook de werkenden in jouw organisatie bij- en/of nascholing?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.  

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden. In hoeverre ben je op de hoogte van mogelijke risico’s en maatregelen die je ertegen kunt nemen?

Doe de zelftest
De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers. Haal er voorbeelden uit die op jouw organisatie van toepassing zijn.

Naar vraag
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Als werkgever krijg je op verschillende manieren met auteursrecht te maken. Of iemand in dienst bij jouw organisatie maakt een origineel werk waarvan je als werkgever de rechten krijgt. Of jouw organisatie wil het werk van een ander gebruiken.

Weet jij welke verplichtingen je hebt als je iemands foto, tekst of muziek wil gebruiken?

Uitzondering: de werkgever als maker
Normaal gesproken krijgt een maker van een oorspronkelijk werk automatisch het auteursrecht op dat werk. En als uitvoerend kunstenaar (bijvoorbeeld een zanger) kan je aanspraak maken op zogeheten naburige rechten. Er geldt echter een belangrijk uitzondering als het werk in dienstverband is gemaakt. In dat geval liggen de auteursrechten naar de werkgever.

Wil je het werk van een ander gebruiken?
Als werkgever kan het goed voorkomen dat je een keer het werk van een maker wilt gebruiken. Weet je dan welke verplichtingen je hebt?

Wat te doen in het geval van een geschil?

Betaal jij als werkgever altijd de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt?

Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.

Naar vraag
Betaal jij als werkgever altijd de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Je werknemers lopen tijdens hun carrière risico’s zoals (langdurige) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast moeten ze over voldoende inkomen beschikken als ze te oud zijn om te werken. Als werkgever heb je de plicht om je werknemers, stagiairs en vrijwilligers tegen deze risico’s te verzekeren.

Werknemers
Als werkgever ben je verplicht om voor je werknemers werknemersverzekeringen af te sluiten. Deze verzekeren je medewerkers van inkomen bij werkeloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en hun nabestaanden bij overlijden.

Werknemers bouwen bij de meeste werkgevers een pensioen op. Bied je je werknemers geen pensioenregeling? Dan moeten zij zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijgen ze vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering. Wijs hen hierop.

Stagiairs
Tegen welke zaken een stagiair verzekerd is tijdens de stage hangt af van het stage-contract tussen de student, de onderwijsinstelling en de stageplek en de hoogte van de stagevergoeding.

Vrijwilligers
Ook voor de vrijwilligers die bij je werken is het verstandig om goed na te denken over verzekeringen. Dat kan jouw organisatie veel tijd, geld en energie besparen.

Als vrijwilliger bouw je geen pensioen op en moet je zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijg je vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering. Als werkgever kan je vrijwilligers hierop wijzen.

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, heb je dan alle verplichte verzekeringen geregeld voor jouw werknemers, stagiairs en vrijwilligers?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Als werkgever kan je met je werknemers, stagiairs en vrijwilligers afspraken maken met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In sommige gevallen moet je samen tot een vergoeding komen.  

Hoe kom je tot een redelijke vergoeding voor je werknemers, stagiairs en vrijwilligers?

Werknemers
Zoek in dit overzicht van afgesloten cao’s binnen de culturele en creatieve per sector en subsector de cao die op de betreffende functie van toepassing is en bepaal het aangegeven salaris. Als er voor de betreffende functie geen cao is, kan het behulpzaam zijn om het salaris te bepalen aan de hand van een vergelijkbare functie uit een andere cao. (lees de extra toelichting) De afspraken die je samen met je werknemers maakt, leg je vast in een arbeidscontract.

Stagiairs
Een stagevergoeding is gebruikelijk maar niet wettelijk verplicht tenzij hier iets over is opgenomen in de geldende cao. Zoek in dit overzicht van afgesloten cao’s binnen de culturele en creatieve per sector en subsector de cao die op de betreffende stage van toepassing is en bekijk of er afspraken zijn gemaakt over stagevergoedingen. (lees de extra toelichting) Gebruik deze checklist voor afspraken die je maakt met je stagiair. Leg de afspraken vervolgens vast in een stagecontract.

Vrijwilligers
Weet jij waar een goede vrijwilligersovereenkomst aan moet voldoen? Gebruik deze checklist voor afspraken die je samen met je vrijwilligers maakt. Leg de afspraken vervolgens vast in een vrijwilligerscontract.

Naar vraag
Betaal je alle werknemers, stagiairs en vrijwilligers op dit moment een redelijke vergoeding?
Ja
Nee