Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Toelichting

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Naar vraag
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van opdrachtgevers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Heb jij genoeg vertrouwen in je opdrachtgevers dat zij de best mogelijke arbeidsvoorwaarden creëren?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

Als opdrachtnemer is het goed om de inhoud van de code te kennen en te weten of jouw opdrachtgevers die naleven. Mocht je problemen rond governance tegenkomen, dan kan je die aankaarten. Je kunt ook direct met de Governance Code Cultuur in aanraking komen als je (deels) werkzaam bent binnen een stichting.  

Wat weet jij over de Governance Code Cultuur?

De culturele organisaties waarmee je werkt moeten in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe zij de code toepassen.  

Naar vraag
Weet je wat de organisaties waarmee je werkt doen aan de naleving van deze code?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Wat versta jij onder diversiteit en inclusiviteit?

Bekijk deze video.

Scan inclusiviteit
Deze scan is ontwikkeld voor organisaties, maar ook als opdrachtnemer kan je er punten uit halen om via jouw werk diversiteit en inclusiviteit te bevorderen.

Naar vraag
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

Als opdrachtnemer bepaal je zelf voor welk tarief je werkt. Zelfs als dat een tarief is dat onder de honorarium- of cao-richtlijnen ligt. Het is transparant om dit expliciet te benoemen en zichtbaar te maken je hiermee ook bijdraagt en investeert in het project. Als het produceren van kunst en cultuur onder de marktprijs echter de standaard is, verzwakt dat de arbeidsmarktpositie van de opdrachtnemer én van anderen in dezelfde positie. Dit heeft uiteindelijk een negatieve invloed op de arbeidsmarkt en schept onrealistische verwachtingen bij de financiers van kunst en cultuur.   

Wat is er nodig voor een transparante begroting en kostenverantwoording?
In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken om openheid in de sector te stimuleren.

Je kunt als opdrachtgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Naar vraag
Werk jij op dit moment samen met je opdrachtgevers aan transparante financiële verantwoordingen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat opdrachtnemers en opdrachtgevers doorlopend uitwisselen wat goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

Weet je waar je op moet letten bij zo’n gesprek?

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als opdrachtnemer handvatten om het gesprek aan te gaan met je opdrachtgever. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op jou van toepassing zijn en die je wil bespreken.

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgevers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.   

Evaluatie
De afronding van een opdracht creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. (lees de extra toelichting)

Naar vraag
Voer jij op dit moment een gesprek over fair practice met je opdrachtgevers?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. Misschien werk je in verschillende disciplines en sectoren tegelijk, waarvoor je niet altijd oorspronkelijk bent opgeleid. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat je je huidige vak niet je hele werkende leven kan blijven uitoefenen. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.

In hoeverre denk je na over je professionele ontwikkeling?

Zelfreflectie
Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Naar vraag
Volg je op dit moment bij- en/of nascholing aansluitend op jouw professionaliseringswensen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.  

Als opdrachtnemer ben je in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. In hoeverre ben je op de hoogte van mogelijke risico’s en maatregelen die je ertegen kunt nemen?

Inventariseer en bespreek mogelijke risico’s
Het is belangrijk om zelf na te gaan tegen welke risico’s je aan kunt lopen. Wat komt in jouw beroep veel voor en wat kun je doen om je lichaam en geest in conditie te houden? Ben je op de hoogte van de arbeidstijdenwet en andere arbo regels? Bespreek mogelijke risico’s met je opdrachtgever of –nemer(s).

Doe de zelftest
De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers, maar ook als ondernemer kun je er voorbeelden uit halen die op jouw beroep van toepassing zijn.

Naar vraag
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Wanneer je bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt, is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Als opdrachtnemer kun je als maker, als uitvoerend kunstenaar of als gebruiker te maken krijgen met auteursrecht. Weet jij welke auteursrechten je hebt als maker of uitvoerend kunstenaar, en welke verplichtingen je hebt als je iemands foto, tekst of muziek wil gebruiken?

Ik ben maker.

Ik ben uitvoerend kunstenaar (iedereen die een werk van letterkunde of kunst van een ander ‘uitvoert’, bijvoorbeeld zanger of acteur).  

Ik wil iemands werk gebruiken.

Flexibel auteursrecht
Creative Commons is opgericht omdat voor sommige makers de strikte toepassing van het auteursrecht niet echt helpt bij het promoten en verspreiden van hun werk. Creative Commons biedt in dergelijke gevallen een reeks – gratis – licenties.

Wat te doen in het geval van een geschil?
Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.

Naar vraag
Ontvang jij als opdrachtnemer altijd de vergoedingen waar je recht op hebt of betaal jij de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Tijdens je werkende leven krijg je te maken met een aantal risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast heb je voldoende inkomen nodig als je te oud bent om te werken. Werknemers zijn voor de meeste van deze zaken automatisch verzekerd, opdrachtnemers moeten dit altijd zelf regelen.

Wat weet jij van de volgende verzekeringen?

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Als zelfstandige ben je niet verzekerd tegen het inkomensverlies dat ontstaat als je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Je kunt zelf kiezen hoe je met deze risico’s omgaat, bijvoorbeeld door te sparen, je te verzekeren of door deel te nemen in een broodfonds.  

Pensioen
Een pensioenregeling is een soort verzekering voor arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Door nu voldoende te sparen, zorg je voor inkomen als je te oud bent om te werken. Ben je zelfstandig ondernemer, dan moet je zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijg je vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering.

Overige verzekeringen
Naast arbeidsongeschiktheid en pensioen kun je je ook verzekeren tegen andere risico’s, zoals aansprakelijkheid, ongevallen of diefstal. Of je je ook tegen deze risico’s verzekert, hangt af van het risico dat je daadwerkelijk loopt en de omvang van de mogelijke schade.

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, loop je dan risico’s die je ongewenst vindt?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Je kunt hierover afspraken maken met behulp van een honorariumrichtlijn. Soms is er (nog) geen richtlijn beschikbaar en moet je zelf een tarief bepalen, mogelijk met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Hoe bepaal je hoeveel je verdient?

Optie 1 gebruik een honorariumrichtlijn
Geldt er voor jouw beroep een honorariumrichtlijn? Bepaal dan je tarief aan de hand van de honorariumrichtlijn. (lees de extra toelichting) 

Optie 2 gebruik een cao
Als er voor jou geen honorariumrichtlijn is, kan het behulpzaam zijn om je tarief te bepalen met behulp van een cao. Je kunt dan jouw beroep vergelijken met een functie uit een cao en het salaris dat voor deze functie is opgenomen doorrekenen naar een tarief voor zelfstandigen. Let op dat je ook recht hebt op de zogenaamde werkgeverslasten die niet altijd in de cao terug te vinden zijn. (lees de extra toelichting)

Optie 3 bepaal zelf je tarief
Als er voor jou geen honorariumrichtlijn beschikbaar is en je kunt jouw beroep niet vergelijken met een functie die is opgenomen in een cao, dan moet je zelf een tarief bepalen. Vraag bijvoorbeeld collega’s of de beroepsvereniging naar gangbare tarieven en stel een offerte op.

Leg afspraken vast
Welke van de opties je ook kiest, de afspraken die je samen met je opdrachtgever maakt leg je vast in een opdrachtovereenkomst.

Naar vraag
Ontvang je op dit moment een redelijke vergoeding?
Ja
Nee