Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Jouw resultaten

Er zijn circa 120.000 mensen werkzaam in culturele en creatieve sector. Wij maken samen uit wat de culturele en creatieve sector is en hoe we werken. Dat betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn én dat we elkaar kunnen versterken.

Wat draag jij bij aan het collectieve belang van de sector? Ben je lid van een vereniging? Kom je naar bijeenkomsten? Door bijvoorbeeld lid te zijn van een branchevereniging kun je al bijdragen aan het waarmaken van collectieve belangen.

Print jouw resultaten

Ik heb een idee / opmerking

Vraag van

Toelichting

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van financiers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Geef jij genoeg vertrouwen aan je opdrachtnemers door de de best mogelijke arbeidsvoorwaarden creëren?

Naar vraag
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van financiers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Geef jij genoeg vertrouwen aan je opdrachtnemers door de de best mogelijke arbeidsvoorwaarden creëren?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

Als je opdrachtgever bent vanuit een culturele instelling dan is de Governance Code Cultuur ook op jou van toepassing.

Wat weet jij over de Governance Code Cultuur?
Als opdrachtgever van een culturele organisatie moet je in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe je de code toepast.

Naar vraag
Pas je de code op dit moment actief toe?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Wat versta jij onder diversiteit en inclusiviteit?  

Bekijk deze video.

Scan inclusiviteit
Deze scan is ontwikkeld voor organisaties, maar ook als opdrachtgever kan je er punten uit halen om via jouw werk diversiteit en inclusiviteit te bevorderen.

Naar vraag
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

De opdrachtnemers die in jouw opdracht werken bepalen uiteindelijk zelf of ze voor een bepaald tarief werken. Zelfs als dat een tarief is dat onder de honorarium- of cao-richtlijnen ligt. Het is transparant om dit expliciet te benoemen en zichtbaar te maken dat de opdrachtnemer zelf hiermee ook bijdraagt en investeert in het project. Als het produceren van kunst en cultuur onder de marktprijs echter de standaard is, verzwakt dat de arbeidsmarktpositie van de opdrachtnemer én van anderen in dezelfde positie. Dit heeft uiteindelijk een negatieve invloed op de arbeidsmarkt en schept onrealistische verwachtingen bij de financiers van kunst en cultuur.   

Wat is er nodig voor een transparante begroting en kostenverantwoording?
In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken.

Je kunt als opdrachtgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Naar vraag
Stel jij op dit moment transparante financiële verantwoordingen op en deel je deze met direct betrokkenen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat opdrachtgevers en opdrachtnemers doorlopend uitwisselen wat goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

Weet je waar je op moet letten bij zo’n gesprek?

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als opdrachtgever handvatten om het gesprek aan te gaan met je opdrachtnemer. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op de samenwerking met jouw opdrachtnemer van toepassing zijn.

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgeners. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.  

Evaluatie
De afronding van een opdracht creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. (lees de extra toelichting)

Naar vraag
Voer jij op dit moment in ieder geval bij de helft van je opdrachten een gesprek over fair practice met je opdrachtgevers?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. De kans dat je ook als opdrachtgever te maken krijgt met nieuwe disciplines, nieuwe creatieve professionals en andere sectoren is groot. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.

In hoeverre denk je na over je eigen professionele ontwikkeling?  

Zelfreflectie
Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Naar vraag
Volg je op dit moment bij- en/of nascholing aansluitend op jouw professionaliseringswensen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.   

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden. In hoeverre ben je op de hoogte van mogelijke risico’s en maatregelen die je ertegen kunt nemen?

Doe de zelftest
De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn in eerste instantie bedoeld voor werkgevers met werknemers in dienst, maar ook als opdrachtgever kun je er voorbeelden uit halen die op jouw relatie met een opdrachtnemer van toepassing zijn.

Naar vraag
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.  

Als opdrachtgever krijg je als gebruiker te maken met auteursrecht. Je kan iemand inhuren om een nieuw werk te maken of je wilt gebruik maken van een bestaand werk. Weet jij welke verplichtingen je hebt als je iemands foto, tekst of muziek wil gebruiken?

Ik wil iemands werk gebruiken.

Flexibel auteursrecht
Creative Commons is opgericht omdat voor sommige makers de strikte toepassing van het auteursrecht niet echt helpt bij het promoten en verspreiden van hun werk. Creative Commons biedt in dergelijke gevallen een reeks – gratis – licenties.

Wat te doen in het geval van een geschil?
Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.

Naar vraag
Betaal jij als opdrachtgever altijd de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Iedere werkende krijgt tijdens zijn of haar carrière te maken met een aantal risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast is er voldoende inkomen nodig als je te oud bent om te werken. Opdrachtnemers moeten dit altijd zelf regelen.

Welke risico’s bij opdrachtnemers kun je als opdrachtgever helpen tegengaan?

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Als zelfstandige ben je niet verzekerd tegen het inkomensverlies dat ontstaat als je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Opdrachtnemers kiezen zelf hoe ze met deze risico’s omgaan, bijvoorbeeld door te sparen, zich te verzekeren of deel te nemen in een broodfonds.

Pensioen
Een pensioenregeling is een collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Door nu voldoende te sparen, zorgen zelfstandigen voor inkomen als ze te oud zijn om te werken. Zelfstandig ondernemers moeten zelf een pensioenvoorziening regelen, anders krijgen ze vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering.  

Overige verzekeringen
Naast arbeidsongeschiktheid en pensioen kunnen opdrachtnemers zich ook verzekeren tegen andere risico’s, zoals aansprakelijkheid, ongevallen of diefstal. Als opdrachtgever is het verstandig om voor aanvang van de opdracht te bedenken hoe deze zaken tussen jou en de opdrachtnemer geregeld zijn.

Naar vraag
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, betaal je jouw opdrachtnemers voldoende om geen onwenselijke risico’s te lopen?
Ja
Nee

Vraag van

Toelichting

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Als opdrachtgever kan je met je opdrachtnemers afspraken maken met behulp van een honorariumrichtlijn. Soms is er (nog) geen richtlijn beschikbaar en moet je in overleg een tarief bepalen, waarbij mogelijk het doorberekenen van een salaris uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan helpen.  

Hoe kom je tot een redelijke vergoeding voor een opdrachtnemer?

Optie 1 gebruik een honorariumrichtlijn
Geldt er voor het betreffende beroep een honorariumrichtlijn? Bepaal dan het tarief aan de hand van de honorariumrichtlijn. (lees de extra toelichting)

Optie 2 gebruik een cao
Als er voor het betreffende beroep geen honorariumrichtlijn is, kan het behulpzaam zijn om het tarief te bepalen met behulp van een cao. Je kunt dan het werk van de opdrachtnemer vergelijken met een functie uit een cao en het salaris dat voor deze functie is opgenomen doorrekenen naar een tarief voor zelfstandigen. (lees de extra toelichting) 

Optie 3 bepaal in overleg het tarief
Als er geen honorariumrichtlijn beschikbaar is en je kunt het werk niet vergelijken met een functie die is opgenomen in een cao, dan moet je in overleg een tarief bepalen. Vraag bijvoorbeeld collega’s of de beroepsvereniging naar gangbare tarieven en hou rekening met de richtlijnen voor een offerte.

Leg afspraken vast
Welke van de opties je ook kiest, de afspraken die je samen met je opdrachtnemer maakt leg je vast in een opdrachtovereenkomst.

Naar vraag
Betaal je alle opdrachtnemers op dit moment een redelijke vergoeding?
Ja
Nee