Agenda en Artikelen

Anne Breure en Anoek Nuyens over de Fair Practice Code

De werkconferentie van Platform Acct op 14 april jl. ging niet door. In samenwerking met Platform Acct vertellen Anne Breure en Anoek Nuyens op video hoe zij nu kijken naar het gebruik van de Fair Practice Code. Hoe kijk jij er tegen aan? Vul hier onze korte vragenlijst in!
Anne Breure gaat in op hoe we verder in de toekomst willen samenwerken in de sector. Lees hier veder.

Q&A || Quarantaine & Arts: multidisciplinair makersuurtje met Kunsten ‘92

Kunsten ’92 organiseert, met algemeen bestuurslid Zippora Elders als moderator, Quarantaine & Arts: multidisciplinair makersuurtje met Kunsten ‘92, de terugkerende uitwisseling van perspectieven en updates tijdens de Coronacrisis. De Quarantaine & Arts gesprekken vinden plaats op woensdag van 16:30-17:30 uur. Lees verder...

Corona

De maatregelen die het kabinet heeft genomen in de strijd tegen Corona hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Vele instellingen, zzp’ers en vrije ondernemers hebben financiële zorgen. Inkomsten zijn plots helemaal weg gevallen. Werk- en opdrachtgevers moeten het gesprek aangaan met hun werk- en opdrachtnemers. Stagiairs kunnen hun stage niet afmaken. Vrijwilligers zijn hun vaak voor hen betekenisvolle vrijwilligerswerk kwijt of zijn terughoudend om naar buiten te gaan.

Het kabinet doet er alles aan de schade te bepreken. Kijk hier wat de maatregelen zijn die het kabinet heeft genomen en volg wat specifiek voor de culturele en creatieve sector van belang is.

Lees hier over de moties inzake Fair Practice.

Het beeld is niet compleet - Reactie K '92 Rapport SiRM

"Kunsten ’92 pleit voor aanvullend onderzoek in belang van makers en samenleving. Kunsten ’92 vindt dat de kosten van fair practice niet eenzijdig bij de sector gelegd kunnen worden. Fair chain, een eerlijke keten, onderdeel van fair practice, brengt verplichtingen voor het Rijk als opdrachtgever, financier en stelselverantwoordelijke met zich mee. De Rijksoverheid moet invulling geven aan haar rol en verantwoordelijkheid nemen. Een heldere investeringsagenda is nodig, een fair share, waarmee het Rijk het goede voorbeeld stelt voor lagere overheden, en een opwaartse spiraal in werking zet."

Dit schrijft Kunsten '92 in een brief van 27-2-2020 aan de Kamer, hiermee reagerend op het rapport ‘Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code, een analyse van de meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals’, uitgevoerd door SiRM. Lees hier de brief.

Bijeenkomsten

Intentieverklaring Audiovisuele Sector

De Intentieverklaring audiovisuele sector omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen. Deze zijn opgesteld door een brede vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector.

De Intentieverklaring is een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code – de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De vijf kernwaarden die de grondslag vormen van de Fair Practice Code, te weten solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie, vormen tevens het uitgangspunt voor deze Intentieverklaring.

Download de Intentieverklaring hier.

Beleidsplan aan het schrijven?

Graag bieden wij een aantal tips & tricks aan bij het schrijven van de beleidsplannen in het kader van de Fair Practice Code.

–Lees de code en doe de Quikscan op deze website
–Behandel de vijf waarden van de code, je kunt daarnaast ook ingaan op Fair Pay, Fair Share en Fair Chain
–Gebruik je peers als denktank
–Deel kennis en ervaringen
–Stel een agenda op in je organisatie, maak een activiteitenplan
–Speel een rol in de sociale dialoog en beschrijf die expliciet
–Ga in op het perspectief van je instelling en toon reflectie en transparantie
–Faseer, onze stip op de horizon staat op 2025
–Gebruik de werkvellen, die wij gebruiken in de werksessies 'Fair Practice, en nu?'
–Gebruik de Rekentool van Platform ACCT.

Platform ACCT heeft een handreiking gemaakt voor instellingen die een subsidieaanvraag voorbereiden voor de periode 2021 2024:

"Om te beginnen veel inspiratie en succes gewenst bij schrijven van beleidsplannen voor de komende subsidieperiode. Inmiddels zijn subsidievoorwaarden, richtlijnen en beoordelingskaders bekend. Daarin is meer aandacht dan in voorgaande jaren voor de codes governance, inclusiviteit en fair practice [...].
In de meeste beoordelingskaders wordt benadrukt dat de beoordeling van de plannen zich vooral richt op de mate van reflectie en transparantie die de instelling laat zien. En op het perspectief dat de instelling hier voor ogen staat.

Wat is het kader?
1. Subsidievoorwaarden en richtlijnen.
De criteria en voorwaarden van de overheden zijn bekendgemaakt en op de diverse websites te vinden. Klik hier voor de subsidievoorwaarden van OCW.
 
2. Beoordelingskaders
De Raad voor Cultuur, de fondsen en verschillende adviesraden hebben hun beoordelingskader gepubliceerd, waaronder ook vanuit de invalshoek van een faire beroepspraktijk. Check hier het kader van de Raad voor Cultuur. Of klik hier voor bijvoorbeeld de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
 
3. Politiek maatschappelijke ontwikkelingen
De minister van SZW heeft beleid in gang gezet dat in de komende jaren het verschil tussen werkenden in loondienst en zzp’ers zal verkleinen. Mogelijk komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De minister kiest voor minimumtarieven en het stimuleren van opslagen om het inkomen van zzp’ers op gelijk niveau te krijgen. Het lijkt verstandig om in de meerjarenbegroting hier waar mogelijk rekening mee te houden.
 
Wat biedt houvast?
1. Honorariumrichtlijnen en -afspraken
In verschillende deelsectoren zijn er in cao’s of richtlijnen al afspraken gemaakt over salarissen en honoraria. Soms zijn ze nog in ontwikkeling. Je kunt voor je eigen discipline de stand van zaken nagaan en, zoals de minister OCW ook verwacht, aansluiten bij de sociale dialoog.
 
2. De Fair Practice Code.
In de Fair Practice Code staan vijf waardes centraal . De code bevat duidelijke richtingwijzers. Er is ook een scan met rekentools beschikbaar. En het FPC-team van Kunsten’92 staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden. En houdt Facebook in de gaten.
 
3. De checklist Fair Practice
Op verzoek en ten behoeve van de Raad voor Cultuur een andere adviesorganen heeft het Platform ACCT een checklist Fair Practice opgesteld waarmee raden en fondsen de plannen kunnen toetsen op dit onderdeel van arbeidsmarktbeleid.
 
4. *NIEUW*: De rekentool “cao-lonen naar zzp-tarieven”
Voor wie een referentie zoekt voor een gelijk en eerlijk loon voor zzp’ers ten opzichte van mensen in loondienst kunnen we nu ook een rekentool aanbieden. De tool is geen resultaat van onderhandelingen tussen sociale partners, maar leunt op de uitgangspunten van Min SZW (wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen) en het flexicurity-principe “meer onzekerheid = hogere beloning”. De tool maakt hiermee een vergelijking voor afzonderlijke cao-domeinen zichtbaar. Klik hier om de tool te downloaden. Met name de specifieke informatie uit verschillende cao’s vullen we nog verder aan. Alles en de updates kunnen worden gevonden in de bibliotheek op de website van de Arbeidsmarktagenda.
 
Tenslotte nog informatie over het Platform ACCT.
Het platform is er om de samenwerking en samenhang binnen de culturele en creatieve sector te bevorderen als het gaat om arbeidsmarktzaken. Dingen die je beter samen dan alleen kunt doen pakken we op, zonder op de stoel van anderen te willen gaan zitten. Het ministerie van OCW maakt dit platform mogelijk om daarmee een structureel vervolg te geven aan:
- de analyse van de arbeidsmarkt van SER en Raad voor Cultuur;
- het advies ‘Passie Gewaardeerd’ van beide adviesraden;
- de Arbeidsmarktagenda die de sector zelf heeft opgesteld.
 
In de beleidsnota’s die gaan verschijnen zullen kwaliteit, relevantie en publiekscontact belangrijke waarden zijn. Praktische en zakelijke aspecten (zoals versterken eigen verdienvermogen, auteursrecht, professionele ontwikkeling, cao’s, honoraria) komen op de tweede plaats. Begrijpelijk, maar soms kan dat afbreuk doen aan een professionele exploitatie en aan een faire beroepspraktijk. Daarom is het goed dat we hier nu ook meer aandacht voor hebben en de ruimte creëren die daarvoor nodig is.
 
Nogmaals: veel wijsheid en succes gewenst.
Namens Platform ACCT"

Positon Paper Poppodia en festivals

VNPF-en WNPF-leden (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals Werkgevers Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) streven naar een toekomstbestendige popsector. Daar horen een professionele beroepspraktijk en een verantwoorde interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten bij. VNPF en WNPF onerschrijven de Fair Practice Code en de vijf kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Download hier hun Position Paper.

Prijs n.o.t.k. Zzp’ers in de cultuursector

"Als zelfstandig kunstenaar en ambachtsman ben ik solidair met alle disciplines waar ik mee te maken krijg. Die solidariteit krijg ik ook weer terug van regisseurs, acteurs, licht- decor- en kostuumontwerpers, producenten, technici, theaterdirecteuren en het publiek. Zo ben ik onderdeel van een groter geheel en overstijg ik het ego.

Verzandt de theaterreis in gekibbel en egotripperij waardoor het vlot vertraagt dan ben je een makkelijk doelwit voor de vijand die met pijl en boog aan de kant staat. Het vlot moet in beweging blijven, energie moet blijven gaan, de kunsten moeten stromen". - Wim Conradi over Solidariteit (geluidsdramaturg, vormgever en geluidskunstenaar)

In de publicatie Prijs n.o.t.k. Zzp’ers in de cultuursector worden de vijf waarden van de code besproken door Jeffrey Meulman (Transparantie), Hajo Doorn (Vertrouwen), Wim Conradi (Solidariteit), Tessa de Geus (Diversiteit), David Dramm & Esther Gottschalk (Duurzaamheid).

Lees hier de publicatie.