There are approximately 120,000 people working in the cultural and creative sector. Together we make out what the cultural and creative sector is and how we work. That means that we depend on each other and that we can reinforce each other.

What do you contribute to the collective interest of the sector? Are you a member of an association? Are you coming to meetings? By, for example, being a member of a trade association, you can already contribute to realizing collective interests.

Your results

There are approximately 120,000 people working in the cultural and creative sector. Together we make out what the cultural and creative sector is and how we work. That means that we depend on each other and that we can reinforce each other.

What do you contribute to the collective interest of the sector? Are you a member of an association? Are you coming to meetings? By, for example, being a member of a trade association, you can already contribute to realizing collective interests.

Print your results

I have an idea / comment

Question of

Vertrouwen

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Anne Breure: “Fair practice is vooral een houding, een mentaliteit.”

To question
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van financiers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Geef jij genoeg vertrouwen aan je medewerkers door de best mogelijke arbeidsvoorwaarden te creëren?
Ja
Nee

Question of

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.  

Als je werkgever bent bij een culturele instelling dan is de Governance Code Cultuur ook op jou van toepassing. Als werkgever van een culturele organisatie moet je in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe je de code toepast.

Links met handige informatie:

To question
Pas je de code op dit moment actief toe?
Ja
Nee

Question of

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Links met handige informatie:

To question
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Question of

Transparantie in financiën / Toezicht

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

Je kunt als werkgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) niet in lijn zijn met de Fair Practice Code. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken om openheid in de sector te stimuleren. Wat zou je kunnen toevoegen?

Je kunt als werknemer openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Links met handige informatie:

To question
Stel jij op dit moment transparante financiële verantwoordingen op die je ook deelt met direct betrokkenen?
Ja
Nee

Question of

Gesprekken over Fair Practice / Vertrouwen

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat werkgevers en werknemers doorlopend uitwisselen wat goed werkgeverschap en goed werknemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van. 

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als werkgever handvatten om het gesprek aan te gaan met de werkenden in jouw organisatie. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op jouw organisatie van toepassing zijn.  

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgevers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.   

Voer regelmatig gesprekken met werkenden
Een (jaarlijks) functionerings- en beoordelingsgesprek met werknemers en vrijwilligers of een evaluatiegesprek na afloop van een stage zijn goede momenten om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat in de toekomst misschien beter kan. Het is een goede gelegenheid om het nog eens over fair practice te hebben.

Links met handige informatie: 

To question
Wordt het werk van opdrachtnemers geëvalueerd en worden hier thema’s die bij fair practice behoren besproken?
Ja
Nee

Question of

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. De kans dat je ook als werkgever te maken krijgt met nieuwe disciplines, nieuwe creatieve professionals en andere sectoren is groot. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden en die van al je medewerkers, stagiairs en vrijwilligers te blijven ontwikkelen.

Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Links met handige informatie:

To question
Volg je op dit moment voor jezelf bij- en/of nascholing aansluitend op jouw professionaliseringswensen? En bied je ook de werkenden in jouw organisatie bij- en/of nascholing?
Ja
Nee

Question of

Veilig en gezond werken / Vertrouwen

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.  

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden. De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn bedoeld voor werkgevers. Haal er voorbeelden uit die op jouw organisatie van toepassing zijn.

Links met handige informatie:

To question
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Question of

Auteursrechten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen.

Als werkgever krijg je op verschillende manieren met auteursrecht te maken. Of iemand in dienst bij jouw organisatie maakt een origineel werk waarvan je als werkgever de rechten krijgt. Of jouw organisatie wil het werk van een ander gebruiken.

Links met praktische informatie:

To question
Betaal jij als werkgever altijd de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt en zijn de auteursrechten voor je eigen werk goed geregeld?goed ?
Ja
Nee

Question of

Bescherming tegen arbeidsriscio's

Je werknemers lopen tijdens hun carrière risico’s zoals (langdurige) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast moeten ze over voldoende inkomen beschikken als ze te oud zijn om te werken. Als werkgever heb je de plicht om je werknemers, stagiairs en vrijwilligers tegen deze risico’s te verzekeren.

Links met handige informatie:

To question
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, heb je dan alle verplichte verzekeringen geregeld voor jouw werknemers, stagiairs en vrijwilligers?
Ja
Nee

Question of

Eerlijke vergoeding

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Als werkgever kan je met je werknemers, stagiairs en vrijwilligers afspraken maken met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In sommige gevallen moet je samen tot een vergoeding komen.  

Links met handige informatie:

To question
Betaal je alle werknemers, stagiairs en vrijwilligers op dit moment een eerlijke vergoeding?
Ja
Nee