There are approximately 120,000 people working in the cultural and creative sector. Together we make out what the cultural and creative sector is and how we work. That means that we depend on each other and that we can reinforce each other.

What do you contribute to the collective interest of the sector? Are you a member of an association? Are you coming to meetings? By, for example, being a member of a trade association, you can already contribute to realizing collective interests.

Your results

There are approximately 120,000 people working in the cultural and creative sector. Together we make out what the cultural and creative sector is and how we work. That means that we depend on each other and that we can reinforce each other.

What do you contribute to the collective interest of the sector? Are you a member of an association? Are you coming to meetings? By, for example, being a member of a trade association, you can already contribute to realizing collective interests.

Print your results

I have an idea / comment

Question of

Vertrouwen

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Links met handige informatie:

Extra toelichting Evaluatie en een goed gesprek
Anne Breure: “Fair practice is vooral een houding, een mentaliteit.”

To question
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van opdrachtgevers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Heb jij genoeg vertrouwen in je opdrachtgevers dat zij de best mogelijke arbeidsvoorwaarden creëren?
Ja
Nee

Question of

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

Als opdrachtnemer is het goed om de inhoud van de code te kennen en te weten of jouw opdrachtgevers die naleven. Mocht je problemen rond governance tegenkomen, dan kan je die aankaarten. Je kunt ook direct met de Governance Code Cultuur in aanraking komen als je (deels) werkzaam bent binnen een stichting. 

De culturele organisaties waarmee je werkt moeten in een publiek toegankelijk jaarverslag vertellen hoe zij de code toepassen.

Links met handige informatie:

To question
Weet je wat de organisaties waarmee je werkt doen aan de naleving van deze code?
Ja
Nee

Question of

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele sector en creatieve industrie. De code verwijst naar de Code Culturele Diversiteit en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Links met handige informatie:

To question
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Question of

Transparantie in financiën / Toezicht

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

Als opdrachtnemer bepaal je zelf voor welk tarief je werkt. Zelfs als dat een tarief is dat onder de honorarium- of cao-richtlijnen ligt. Het is transparant om dit expliciet te benoemen en zichtbaar te maken je hiermee ook bijdraagt en investeert in het project. Als het produceren van kunst en cultuur onder de marktprijs echter de standaard is, verzwakt dat de arbeidsmarktpositie van de opdrachtnemer én van anderen in dezelfde positie. Dit heeft uiteindelijk een negatieve invloed op de arbeidsmarkt en schept onrealistische verwachtingen bij de financiers van kunst en cultuur.  

In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken om openheid in de sector te stimuleren.

Je kunt als opdrachtgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Links met handige informatie:

To question
Werk jij op dit moment samen met je opdrachtgevers aan transparante financiële verantwoordingen?
Ja
Nee

Question of

Gesprekken over Fair Practice / Vertrouwen

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat opdrachtnemers en opdrachtgevers doorlopend uitwisselen wat goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

De Fair Practice Code biedt jou als opdrachtnemer handvatten om het gesprek aan te gaan met je opdrachtgever.

Bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is. Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtgevers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil.  

Links met handige informatie: 

 

To question
Voer jij op dit moment een gesprek over fair practice met je opdrachtgevers?
Ja
Nee

Question of

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. Misschien werk je in verschillende disciplines en sectoren tegelijk, waarvoor je niet altijd oorspronkelijk bent opgeleid. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat je je huidige vak niet je hele werkende leven kunt blijven uitoefenen. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Links met handige informatie:

To question
Volg je op dit moment bij- en/of nascholing aansluitend op jouw professionaliseringswensen?
Ja
Nee

Question of

Veilig en gezond werken

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele sector en creatieve industrie. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag. 

De Arbo- en de Arbeidstijdenwet leggen de werkgever verplichtingen op om de werknemers te beschermen met het oog op veilig en gezond werken. Als opdrachtnemer ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het is belangrijk om zelf na te gaan tegen welke risico’s je aan kunt lopen.

Als zelfstandige krijg je wél met deze wetten te maken, wanneer er vrijwilligers (vrienden!), stagiaires of meer in het algemeen personen onder jouw gezag werken: in dat geval heb je dezelfde verplichtingen als een werkgever voor wat betreft de Arbowet. De Arbeidstijdenwet is op zelfstandigen van toepassing wanneer de veiligheid van derden in het geding is, zoals in het vervoer.

Links met handige informatie:

To question
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Question of

Auteursrechten

Wanneer je bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt, is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Om de originele maker te beschermen is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid en billijkheid gedeeld worden onder alle betrokkenen. Als opdrachtnemer kun je als maker, als uitvoerend kunstenaar of als gebruiker te maken krijgen met auteursrecht. Weet je welke auteursrechten je hebt als maker, uitvoerend kunstenaar en welke verplichtingen je hebt als je bijvoorbeeld iemands foto, tekst of muziek wilt gebruiken?

Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten, heeft twee informatie animatievideo's hierover gemaakt.

Links met handige informatie:

To question
Ontvang jij als opdrachtnemer altijd de vergoedingen waar je recht op hebt of betaal jij de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt?
Ja
Nee

Question of

Bescherming tegen arbeidsrisico's

Tijdens je werkende leven krijg je te maken met risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het is verstandig hier een financieel vangnet voor te hebben. Daarnaast heb je voldoende inkomen nodig als je te oud bent om te werken. Werknemers zijn voor de meeste van deze zaken automatisch verzekerd, maar ben je zelfstandig ondernemer, dan moet je zelf een pensioenvoorziening regelen. Anders krijg je vanaf de pensioengerechtigde leeftijd alleen een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering.

Links met handige informatie:

To question
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, loop je dan risico’s die je ongewenst vindt?
Ja
Nee

Question of

Eerlijke vergoeding

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Afspraken hierover kun je maken met behulp van een honorariumrichtlijn. Soms is er (nog) geen richtlijn beschikbaar en moet je zelf een tarief bepalen, mogelijk met behulp van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Links met handige informatie:

To question
Ontvang je op dit moment een redelijke vergoeding?
Ja
Nee