There are approximately 120,000 people working in the cultural and creative sector. Together we make out what the cultural and creative sector is and how we work. That means that we depend on each other and that we can reinforce each other.

What do you contribute to the collective interest of the sector? Are you a member of an association? Are you coming to meetings? By, for example, being a member of a trade association, you can already contribute to realizing collective interests.

Your results

There are approximately 120,000 people working in the cultural and creative sector. Together we make out what the cultural and creative sector is and how we work. That means that we depend on each other and that we can reinforce each other.

What do you contribute to the collective interest of the sector? Are you a member of an association? Are you coming to meetings? By, for example, being a member of a trade association, you can already contribute to realizing collective interests.

Print your results

I have an idea / comment

Question of

Vertrouwen

Codes en richtlijnen zijn handreikingen om samen tot eerlijke werkomstandigheden te komen. Kunst produceren vraagt maatwerk. Geen enkel proces is hetzelfde. De uitkomst ervan is bijna nooit volledig te voorspellen en het resultaat is niet geheel kwantitatief meetbaar. Daarom is het naast het maken van goede afspraken over de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden essentieel vertrouwen in de ander te hebben en van de ander te krijgen.

Anne Breure: “Fair practice is vooral een houding, een mentaliteit.”

To question
Heb jij het gevoel dat je genoeg vertrouwen krijgt van financiers dat je voor het best mogelijke resultaat gaat? En dus de beste keuzes zult maken? Geef jij genoeg vertrouwen aan je opdrachtnemers door de de best mogelijke arbeidsvoorwaarden creëren?
Ja
Nee

Question of

Toezicht

De Fair Practice Code verwijst ook naar de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een gedragscode die culturele organisaties aanbevelingen geeft voor normen en werkwijze als het gaat om goed bestuur en toezicht. Het naleven van deze code is een voorwaarde voor veel cultuursubsidies.

Als je opdrachtgever bent vanuit een culturele instelling dan is de Governance Code Cultuur ook op jou van toepassing.

Links met handige informatie:

To question
Pas je de code op dit moment actief toe?
Ja
Nee

Question of

Inclusie

De Fair Practice Code stimuleert diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector. De code verwijst naar de Code Diversiteit & Inclusie en vormt er een aanvulling op. De sector wil en moet meer ruimte bieden, aan iedereen, en is gebaat bij een betere afspiegeling van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling laat zien. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.

Links met handige informatie:

To question
Kan jij met jouw werk nog meer doen dan je nu al doet om diversiteit en inclusiviteit in de culturele en creatieve sector te bevorderen?
Ja
Nee

Question of

Transparantie in financiën / Toezicht

De Fair Practice Code wil openheid binnen de sector stimuleren waardoor vragen over projectbudgetten, beloningen, tarieven, en salarissen op een laagdrempelige manier besproken worden. Openheid draagt eraan bij om ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk dat je laat zien wat je doet om de Fair Practice Code toe te passen, waar dat nog niet lukt en hoe dat komt.

De opdrachtnemers die in jouw opdracht werken, bepalen uiteindelijk zelf of ze voor een bepaald tarief werken. Zelfs als dat een tarief is dat onder de honorarium- of cao-richtlijnen ligt. Het is transparant om dit expliciet te benoemen en zichtbaar te maken dat de opdrachtnemer zelf hiermee ook bijdraagt en investeert in het project. Als het produceren van kunst en cultuur onder de marktprijs echter de standaard is, verzwakt dat de arbeidsmarktpositie van de opdrachtnemer én van anderen in dezelfde positie. Dit heeft uiteindelijk een negatieve invloed op de arbeidsmarkt en schept onrealistische verwachtingen bij de financiers van kunst en cultuur.   

Transparante begroting en kostenverantwoording
In het Handboek instellingen verantwoording cultuursubsidies 2017-2020 zijn richtlijnen opgenomen voor financiële verantwoordingen. In het kader van de Fair Practice Code zijn deze richtlijnen nog verder specifiek te maken.

Je kunt als opdrachtgever openheid in de sector stimuleren door transparant te zijn over gehanteerde vergoedingen, ook (en juist) in gevallen dat ze (nog) onder de honorarium- of cao-richtlijnen liggen. Gegevens over de financiën en prestaties bieden belangrijke informatie met betrekking tot ontwikkelingen in de sector.

Links met handige informatie:

To question
Stel jij op dit moment transparante financiële verantwoordingen op en deel je deze met direct betrokkenen?
Ja
Nee

Question of

Gesprekken over Fair Practice / Vertrouwen

Om de Fair Practice Code succesvol in praktijk te brengen is het van belang dat opdrachtgevers en opdrachtnemers doorlopend uitwisselen wat goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap voor hen betekent. Dat creëert wederzijds begrip voor de positie waar de ander zich in bevindt en helpt om de samenwerking te professionaliseren. Daar leren alle betrokken partijen van.  

Gebruik de code
De Fair Practice Code biedt jou als opdrachtgever handvatten om het gesprek aan te gaan met je opdrachtnemer. Lees de code en haal er onderwerpen uit die op de samenwerking met jouw opdrachtnemer van toepassing zijn.

Feedback geven en ontvangen
Hoe bespreek je verbeterpunten op een manier die voor beide partijen prettig en constructief is? Het kunnen geven en ontvangen van feedback is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld binnen een project of met opdrachtnemers. Feedback is een hulpmiddel om de ander te laten zien wat jij hebt waargenomen, wat het effect is en wat jij ermee wil. 

Evaluatie
De afronding van een opdracht creëert een goed moment om de samenwerking nog eens te bespreken en te benoemen wat een volgende keer misschien beter kan. Bespreek naast eerlijke beloning ook de werkdruk, solidariteit, duurzaamheid, diversiteit.

Links met handige informatie: 

To question
Wordt het werk van opdrachtnemers geëvalueerd en worden hier thema’s die bij fair practice behoren besproken?
Ja
Nee

Question of

Professionalisering / Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen in je vakgebied vragen vaak om nieuwe kennis en vaardigheden. De kans dat je ook als opdrachtgever te maken krijgt met nieuwe disciplines, nieuwe creatieve professionals en andere sectoren is groot. Daarom is het belangrijk om je professionele kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Denk ook na over je eigen professionele ontwikkeling en gun jezelf en je opdrachtnemers de tijd en aandacht voor reflectie op eigen functioneren, ambities en scholing.

Een succesvolle carrière begint bij het weten wie je bent en het (her)kennen van je eigen kwaliteiten. Zelfreflectie en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.

Links met handige informatie:

To question
Zijn er mogelijkheden om jezelf en/of je opdrachtnemers na of bij te scholen?
Ja
Nee

Question of

Veilig en gezond werken / Vertrouwen

De Fair Practice Code streeft naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Onder veilig en gezond werken valt bijvoorbeeld het voorkomen van lichamelijke en geestelijke overbelasting, het beperken van de kans op ongelukken en het tegengaan van ongewenst gedrag.   

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werkenden. Ook voor je opdrachtnemers. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s als werkdruk, ongewenst gedrag, veiligheidsrisico’s of beroepsziekten en de maatregelen die je ertegen kunt nemen.

De Inspectie SZW heeft verschillende zelftests ontwikkeld over onderwerpen die te maken hebben met veilig en gezond werken. De zelftests zijn in eerste instantie bedoeld voor werkgevers met werknemers in dienst, maar ook als opdrachtgever kun je er voorbeelden uit halen die op jouw relatie met een opdrachtnemer van toepassing zijn.

Links met handige informatie:

To question
Neem je op dit moment voldoende maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken?
Ja
Nee

Question of

Auteursrechten

Wanneer iemand bijvoorbeeld een schilderij, muziekstuk, prototype of gedicht maakt is het niet de bedoeling dat een ander er zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. De Fair Practice Code stimuleert dat de verdiensten van een product of dienst naar redelijkheid gedeeld te worden onder alle betrokkenen. Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten, heeft twee informatie animatievideo's hierover gemaakt.

Als opdrachtgever krijg je als gebruiker te maken met auteursrecht. Je kan iemand inhuren om een nieuw werk te maken of je wilt gebruik maken van een bestaand werk. Bij sommige makers helpt de strikte toepassing van het auteursrecht niet echt bij het promoten en verspreiden van hun werk. Creative Commons biedt in dergelijke gevallen een reeks – gratis – licenties.

Mocht zich een geschil voordoen over eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht dan kan de geschillencommissie auteurscontractenrecht helpen om op een laagdrempelige manier geschillen af te wikkelen.

Links met handige informatie:

To question
Betaal jij als opdrachtgever altijd de rechthebbende wanneer je het werk van iemand anders gebruikt en zijn de auteursrechten van je eigen werk goed geregeld?
Ja
Nee

Question of

Bescherming tegen arbeidsriscio's

Iedere werkende krijgt tijdens zijn of haar carrière te maken met een aantal risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast is er voldoende inkomen nodig als je te oud bent om te werken. Opdrachtnemers moeten dit altijd zelf regelen. Je kunt je wel afvragen of je aan je opdrachtnemers een voldoende opslag op het honorarium geeft dat hen in staat stelt zich te verzekeren tegen deze risico’s en om reserveringen te maken voor zijn professionele ontwikkeling e.d.

Links met handige informatie:

To question
Als je de bovenstaande informatie bekijkt, betaal je jouw opdrachtnemers voldoende, zodat zij zich kunnen beschermen tegen deze risico's?
Ja
Nee

Question of

Eerlijke vergoeding

Het volgen van bestaande richtlijnen voor vergoedingen en het maken van goede werkafspraken zijn belangrijke uitgangspunten van de Fair Practice Code. Als opdrachtgever kan je met je opdrachtnemers afspraken maken met behulp van een honorariumrichtlijn. Soms is er (nog) geen richtlijn beschikbaar en moet je in overleg een tarief bepalen, waarbij mogelijk het doorberekenen van een salaris uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan helpen. Sta ook stil bij of de werkelijke inzet van uren redelijk in de buurt komt van het aantal te honoreren uren en maak daar transparante afspraken over.

Leg afspraken vast
Welke van de opties je ook kiest, de afspraken die je samen met je opdrachtnemer maakt leg je vast in een opdrachtovereenkomst.

Links met handige informatie:

To question
Betaal je alle opdrachtnemers op dit moment een eerlijke vergoeding en zijn de afspraken vastgelegd?
Ja
Nee